Kylätoimikunta ja toimintasuunnitelma 2018

Kärkölän kyläyhteisö ry                                                

Kärköläntie 1387

03850 Pusula

www.pusulankarkola.net     

www.facebook.com/groups/karkolankylayhteiso     

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Kylätoimikunta 2018 


Puheenjohtaja:  
Seija Knuth; 040 5834498, seijatknuth (at) gmail.com

Varapuheenjohtaja:  
Pentti Lehtamo; email: pentti.lehtamo (at) elisanet.fi                                            

Sihteeri:  
Marja-Leena Syrjälä  0400 359977; email: marjaleena.syrjala  (at)  gmail.com     
    
Rahastonhoitaja:  
Markku Puolimatka; markku.puolimatka [at] gmail.com

Emäntä:  

           Jäsen  Tarja Aaltonen 040 8437271;email: tarja.h.aaltonen  (at)  gmail.com
           Jäsen  Arja-Leena Puhakka; 050 544 1054 email: arjaleena.puhakka (at) gmail.com
Jäsen  Aapo Kotilainen        aapo.kotilainen02 (at) gmail.com
Jäsen  Tiina Koponen          tiina.mk.koponen (at) gmail.com 
Jäsen  Antero Hento:           040 8144451
Jäsen  Juhani Piispanen:     050 3477515
Jäsen  Johnny Servin:          050 5386688    

Ilmoitukset jäsenrekisteriin: kky.jasenet (at) gmail.com

Kärkölän Kyläyhteisö ry                         
Kärköläntie 1387
03850 Pusula

www.pusulankarkola.net 
www.facebook.com/groups/karkolankylayhteiso 

Tutustumiset Kärkölän kirkkoon: Marja-Leena Syrjälä   p. 0400 359 977                                                               
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

     TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 

                 

Yhdistyksen tarkoituksena on alueen asukkaiden asumisolosuhteisiin, ympäristöön, viihtyvyyteen sekä turvallisuuteen liittyvien asioiden edistäminen.

Kyläyhdistys edistää kärköläläisten yhteenkuuluvaisuutta, vaalii kyläperinteitä ja Kärkölän kyläkirkon toimivuutta.

Yhdistys verkostoituu alueella toimiviin yhteisöihin ja pyrkii saamaan lisää vakituisia - ja vapaa-ajan asukkaita yhteisiin tilaisuuksiin järjestäjiksi ja osallistujiksi.

Toteutetaan laadittua ja hyväksyttyä kyläsuunnitelmaa.


YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Vuosikokous järjestetään helmi-maaliskuussa. Merkittävän tapauksen vuoksi saatetaan järjestää ylimääräinen kyläkokous (esim. kylätaloon liittyvä merkittävä hanke). 

Toimikauden aikana järjestetään 8 - 9 kylätoimikunnan kokousta. Kylätoimikunta kokoontuu lisäksi tarpeen vaatiessa.

Jäsenistö

Tulevan toimintakauden aikana pyritään saamaan alueelle muuttaneita asukkaita ja kesäasukkaita kyläyhteisön jäseniksi. Ylläpidetään ja päivitetään jäsenrekisteri.

Kerätään 10 €:n suuruinen jäsenmaksu aikuisilta jäseniltä vuodessa. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2018.

 

TALOUS

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan. Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion toteutumista. Toimintaa sopeutetaan tarvittaessa loppuvuonna.

Toimintaa rahoitetaan Kärkölän kyläyhdistys ry:n jäsenmaksulla, Kärkölän Käärön vapaaehtoisilla maksuilla, latotansseilla, kirpputorilla tai vastaavalla sekä kesäpäivän ja eri tapahtumien myynnillä ja buffettituotoilla. Selvitetään avustusta Kärkölän Käärö-lehden painokustannuksiin.

Kylätalon tilojen ja tiettyjen välineiden vuokrausta jatketaan.

Varoja käytetään pääosin kolmeen aiheeseen:

1. Kyläläisten hyvinvointiin (mm. liikunta, retket, kurssit yms.).

2. Julkaisuihin ja juokseviin menoihin

3. Kylätalon ylläpitoon ja kunnostukseen

Erityisesti kylätalon ylläpito ja korjausrakentaminen saattavat aiheuttaa yllättäviä menoja.

Talousarviossa esitetään tarkemmin varojen hankinta ja käyttö.

TOIMINTA

Koulutukset

Jäsenistölle pyritään tarjoamaan perehtymismahdollisuus alueen historiaan, Kärkölän kirkkoon ja Myllymäen torppaan.                                                                                                                                      

Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin koulutuksiin. Tuen saaneilta edellytetään joko suullista tai kirjallista raportointia koulutuksen annista.

Julkaisutoiminta

Laaditaan Kärkölän Käärö -lehti. Kääröä pyritään jakamaan suoraan alueen vakinaisille – ja vapaa-ajan asukkaille ennen kesän tapahtumia. Julkaisua on saatavilla eri kyläyhteisön tapahtumissa, kylätalolta, Lounasravintola Loukusta, Pusulan pikkuOmenasta sekä erillisistä jakelulaatikoista. Seija Knuth’ toimii Käärön kokoajana. Jutut tulee lähettää Knuth’:lle maaliskuun puoliväliin mennessä, mieluusti jo kuun alussa, jotta ehditään perehtymään julkaistavaan materiaaliin.

Jatketaan yhteisön kotisivujen julkaisua ja ylläpidetään facebook-sivustoa.

Tuetaan kylätalon ja kirkon historiaan liittyvien kirjojen toteutusta ja myyntiä.

Selvitetään, saataisiinko Kärkölän Käärö-lehden painokustannukseen avustusta. 

Tapahtumat

Pyritään saamaan eri tapahtumiin lisää tekijöitä. Käytetään tarkkaa harkintaa eri tapahtumien ajankohtien suunnittelussa.

1. Tanssit: Järjestetään yhdet latotanssit Örnin ladossa juhannuksen jälkeen. Tehostetaan tansseista tiedottamista.

2. Kesätapahtuma:Järjestetään teemallinen kesätapahtuma. Pyritään saamaan tapahtumasta asukkaiden ja kesämökkiläisten, kylän yhteinen tapahtuma. Harkitaan kesätapahtuman ajankohtaa.

3. Kirkkotapahtumien kahvituksetJärjestetään mahdollisuuksien mukaan kahvitus pääsiäis-, juhannus- ja elokirkkoon sekä kirkkokonsertteihin. 

4. Talkoot: Kylätalon kunto edellyttää huolenpitoa. Järjestetään kylätalon talkoot sekä kylätalon pihamaan ja alueen siivous toukokuun alkupuolella, ennen äitienpäivää. Örnin ladon saattaminen tanssikuntoon tansseja edeltävänä iltana. Talkoisiin pyritään saamaan lisää tekijöitä.

5. Liikuntatapahtumat

  • Naisten jumppa:
  • Selvitetään, saako omaa vetäjää lähitienoilta.
  • Lentopallo:   
  • Järjestetään lentopalloa kylätalon pihalla toukokuun alusta syyskuun loppuun.
  • Hiihto: Alueelle on raivattu hiihtolatu. Pyritään ajamaan latu lumitilanteen salliessa. 
  • Pyritään järjestämään myös muita liikuntatapahtumia (mm. kävelytapahtuma, luistelu/rusettiluistelu, pipolätkä, laskiaisrieha, yms.).            

6. Joulujuhla/itsenäisyyspäivän juhla: Pyritään järjestämään joulujuhla ja itsenäisyyspäivän juhla vuorovuosina.

  •    Vuonna 2018 järjestetään joulujuhla.

7. Retket/tutustumisetPyritäänjärjestämään Myllymäen torpan esittely yhteistoiminnassa Museoviraston kanssa.

 8. Musiikkitapahtumat

Pyritään saamaan tilaisuuteen alueen eri muusikoita (ammattilaisia ja aloittelijoita). Harkitaan kesätapahtuman ja musiikkitapahtuman yhdistämistä. Pyritään pitämään myös muunlaisia musiikkitapahtumia (lauluillat, karaoke, konsertit)

9. Teatteriesitys: Tarjotaan kiertueteattereille mahdollisuuksia tulla esiintymään kylätalolle.

10. Elotori: Pyritään järjestämään elotoritapahtuma loppukesästä Lounasravintola Loukun pihalla. Asukkaat voivat luovuttaa tavaroita yhteisön myytäväksi (tuotto yhteisölle). Lisäksi tilaisuudessa on mahdollista lunastaa myyntipaikka-arpa.

11. Joulumyyjäiset: Pyritään järjestämään joulumyyjäiset kylätalolla. Asukkaat voivat luovuttaa tavaroita yhteisön myytäväksi (tuotto yhteisölle). Lisäksi tilaisuudessa on mahdollista lunastaa myyntipaikka-arpa.

Toiminnan kehittäminen

Kylätoimikunta jatkaa kyläyhteisön toiminnan kehittämistä, mihin kuuluu sekä kylätalon remontoiminen nykytarpeita paremmin vastaavaksi että toiminnan sisällön kehittäminen. Kehitystyön perustana ovat kyläkyselyssä vuonna 2013 esiin tulleet asiat, niiden pohjalta luotu ja kyläkokouksessa 2014 vahvistettu kyläsuunnitelma sekä kylätalon kehittämistä pohtineen kylätalotyöryhmän laatima mietintä.

Toimintavuonna 2018 pyritään mm. viemään kylätalon remonttia eteenpäin sisältäen korjausten suunnittelua ja siihen tarvittavien tukien ja lupien hakemista, talkootyövoiman määrän kartoittamista, kylätalon uuden toiminnan suunnittelun jatkamista, ulkopuolis(t)en yrittäjän/yrittäjien mahdollista mukaan ottamista suunnittelutyöhön sekä toiminnan kehittämiseen siten, että ulkopuolinen/ulkopuoliset yrittäjä(t) voisivat ottaa osan vastuusta uusista toimintamuodoista. Asiasta järjestetään tarvittaessa ylimääräinen kyläkokous.

Muuta

1.      Seurataan ja otetaan tarvittaessa kantaa kirkon tulevaisuutta koskeviin asioihin.

2.      Noudatetaan hyväksyttyä kyläsuunnitelmaa.

                     

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Tehostetaan tiedottamista. Kotisivujen ja facebookin laajempaa käyttöä sekä niistä tiedottamista kyläyhteisön jäsenille jatketaan.

Panostetaan edelleen Kärkölän Kääröön. Lehteen pyritään saamaan tapahtumista laajat ilmoitukset ja harkitaan myös tapahtumakohtaisten ilmoitusten painamista (vrt. kesäpäivä). Kiinnitetään huomiota ilmoitusten oikeellisuuteen. 

Ilmoitustaulujen käyttöä jatketaan. Kyläyhteisön ilmoitukset painetaan ”tunnetulle” kartongille. Pyritään pitämään ilmoitustauluilla vain ajankohtaiset ilmoitukset lukijan mielenkiinnon herättämiseksi. Ilmoitustaulujen ylläpito jaetaan mahdollisuuksien mukaan alueittain kyläyhteisön jäsenille.

Jatketaan lehti-ilmoittelua alueen lehdissä tapahtumakohtaisesti (kuten: Karkkilan Tienoo, Länsi-Uusimaa, yms.).

Pyritään saamaan mm. latotansseista ilmoitukset paikallisradioihin. Ilmoitetaan tapahtumista myös mm. Visit Lohja-sivuilla sekä Liesjärven Läpyskä -lehtisessä.

Pyritään saamaan kyläyhteisön tapahtumat ennakkoon (kevät) Pusulan (mahd. myös Someron ja Tammelan) kunnan eri informaatiokanaville. 

Jatketaan lähialueen kyläyhteisöjen luottamushenkilöiden tapaamisia. Tavoitteena on ylläpitää eri kyläyhteisöjen välinen tiedotuskanava ja välttää päällekkäisyydet.

Harkitaan keväällä ennen kesätapahtumia jaettavaksi postin kautta oma tiedote.

 

Sisäinen tiedottaminen

Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset – hoidetaan pääosin henkilökohtaisin tapaamisin, puhelimitse ja sähköpostitse sekä facebookilla.

Noudatetaan kylätoimikunnan laatimaa kokousten vuosisuunnitelmaa (’vuosikello’). Suunnitelma jäntevöittää kylätoimikunnan jäsenten valmistautumista kokouksiin.

Kyläkokouksista tiedotetaan paikallislehdissä, sähköpostiringissä, kotisivuilla ja ilmoitustauluilla. Kylätoimikunnan kokoukset pyritään sopimaan aina edellisessä kokouksessa. Pöytäkirjat jaetaan sähköpostilla ja tarvittaessa paperisina.

 

LOPUKSI

Tulevana toimikautena kyläyhdistys pyrkii edelleen kasvattamaan jäsentensä yhteisöllisyyttä, osallistumis- ja talkooaktiivisuutta ja tapahtumista tiedottamista. Kyläsuunnitelmaa toteutetaan. Kylätalon korjaus pyritään aloittamaan.

 Kärkölässä__25.2.2018

Vakuudeksi :

__Seija Knuth___                                                                   _ Marja-Leena Syrjälä_

Puheenjohtaja                                                                                        Sihteeri