Kylätoimikunta ja toimintasuunnitelma 2020

Kärkölän kyläyhteisö ry                                                

Kärköläntie 1387

03850 Pusula

www.pusulankarkola.net     

www.facebook.com/groups/karkolankylayhteiso     

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Kylätoimikunta 2020 


Puheenjohtaja:  
Seija Knuth; 040 5834498, seijatknuth (at) gmail.com

Varapuheenjohtaja:  
Pentti Lehtamo; email: pentti.lehtamo (at) elisanet.fi                                            

Sihteeri, tiedottaja:  
Marja-Leena Syrjälä  0400 359977; email: marjaleena.syrjala  (at)  gmail.com     
    
Rahastonhoitaja:  
Markku Puolimatka; markku.puolimatka [at] gmail.com

Emäntä:  

           Jäsen  Tarja Aaltonen 040 8437271;email: tarja.h.aaltonen  (at)  gmail.com
           Jäsen  Tiina Koponen          tiina.mk.koponen (at) gmail.com 
         Jäsen  Elsa Heino                 040 846 0989
Jäsen  Regina Nurminen      040 724 6327; email: regin5020 (at) gmail.com
Jäsen  Juhani Piispanen:     050 347 7515
Jäsen  Johnny Servin:          050 538 6688
Jäsen Kirsti Servin                050 304 8035
Jäsen Osmo Sirén                0400 421799

Ilmoitukset jäsenrekisteriin: kky.jasenet (at) gmail.com

Kärkölän Kyläyhteisö ry                         
Kärköläntie 1387
03850 Pusula

www.pusulankarkola.net 
www.facebook.com/groups/karkolankylayhteiso 

Tutustumiset Kärkölän kirkkoon: Marja-Leena Syrjälä   p. 0400 359 977                                                               
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

     TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
  
 Yhdistyksen tarkoituksena on alueen asukkaiden asumisolosuhteisiin, ympäristöön, viihtyvyyteen sekä
turvallisuuteen liittyvien asioiden edistäminen.
Kyläyhdistys edistää kärköläläisten yhteenkuuluvaisuutta, vaalii kyläperinteitä ja Kärkölän kyläkirkon
toimivuutta.
Yhdistys verkostoituu alueella toimiviin yhteisöihin ja pyrkii saamaan lisää vakituisia - ja vapaa-ajan
asukkaita yhteisiin tilaisuuksiin järjestäjiksi ja osallistujiksi.
Toteutetaan laadittua ja vuonna 2014 hyväksyttyä kyläsuunnitelmaa. Tähän kuuluu vuosiksi 2019-2020
ajoitetun Kylätalon remonttihankkeen valmistuminen 31.12.2020 mennessä.


YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset
Vuosikokous järjestetään helmi-maaliskuussa. Merkittävän tapauksen vuoksi saatetaan järjestää ylimääräinen kyläkokous (esim. kylätaloon liittyvä merkittävä hanke).
Toimikauden aikana järjestetään 8 - 9 kylätoimikunnan kokousta. Kylätoimikunta kokoontuu lisäksi tarpeen vaatiessa.
Kylätoimikunta voi sääntöjen mukaan nimetä keskuudestaan erityisen toimikunnan edistämään rajattua
tehtävää. Vuonna 2020 valittaneen rakennustoimikunta edistämään Kylätalon remonttihanketta tai vuosi sitten aloittanut toimikunta jatkaa toimintavuoden loppuun asti.

Jäsenistö
Tulevan toimintakauden aikana pyritään saamaan alueelle muuttaneita asukkaita ja kesäasukkaita
kyläyhteisön jäseniksi. Ylläpidetään ja päivitetään jäsenrekisteri.
Kerätään jäsenmaksu aikuisilta jäseniltä vuosittain. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa
29.2.2020. Vuoden 2019 jäsenmaksu on/oli 10€/aikuinen henkilö. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2020.  

TALOUS  

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan. Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion toteutumista. Toimintaa sopeutetaan tarvittaessa loppuvuonna.Toimintaa rahoitetaan Kärkölän kyläyhdistys ry:n jäsenmaksulla, Kärkölän Käärön vapaaehtoisilla maksuilla, tansseilla, myyjäisillä, kirpputorilla tai vastaavalla sekä kesäpäivän ja eri tapahtumien myynnillä jabuffettituotoilla. Selvitetään avustusta Kärkölän Käärö-lehden painokustannuksiin.Kylätalon tilojen ja tiettyjen välineiden vuokrausta jatketaan.

Varoja käytetään pääosin kolmeen aiheeseen

1. Kyläläisten hyvinvointiin (mm. liikunta, retket, kurssit yms.).

2. Julkaisuihin ja juokseviin menoihin

3. Kylätalon ylläpitoon ja kunnostukseen

4. Kylätalon tuettuun remonttihankkeeseen.

Erityisesti Kylätalon ylläpito ja korjausrakentaminen saattavat aiheuttaa yllättäviä menoja. Talousarviossa esitetään tarkemmin varojen hankinta ja käyttö.

ELY-keskus myönsi 19.12.2018 varoja (Leader-tuki Ykkösakselin kautta) kylätalon remontointiin vuosiksi 2019-2020. Remontin toteutus ja varojen anominen ELY-keskukselta maksusuorituksia vastaan edellyttävät taloudenhoidolta lisätehtäviä ja tilannekatsauksien antamista seuraavan kahden vuoden aikana.


TOIMINTA

Koulutukset

Jäsenistölle pyritään tarjoamaan perehtymismahdollisuus alueen historiaan, Kärkölän kirkkoon ja Myllymäen torppaan. 

Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin koulutuksiin. Tuen saaneilta edellytetään joko suullista tai kirjallista raportointia koulutuksen annista.

Julkaisutoiminta

Laaditaan Kärkölän Käärö -lehti. Kääröä pyritään jakamaan suoraan alueen vakinaisille - ja vapaa-ajanasukkaille ennen kesän tapahtumia. Julkaisua on saatavilla eri kyläyhteisön tapahtumissa, kylätalolta, Lounasravintola Loukusta, Pusulan pikkuOmenasta sekä erillisistä jakelulaatikoista. Seija Knuth toimii Käärön kokoajana. Jutut tulee lähettää Knuthille helmikuun loppuun mennessä, viimeisin takaraja on maaliskuun puoliväli, jotta ehditään perehtymään julkaistavaan materiaaliin. 

Jatketaan yhteisön kotisivujen julkaisua ja ylläpidetään facebook-sivustoa.Tuetaan kylätalon ja kirkon historiaan liittyvien kirjojen toteutusta ja myyntiä. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan kylään liittyvien postikorttien ja tarrojen toteutusta.

Tapahtumat

Pyritään saamaan eri tapahtumiin lisää tekijöitä. Käytetään tarkkaa harkintaa eri tapahtumien ajankohtien suunnittelussa. Tapahtumien toteutuksissa huomioidaan mahdollinen, kyseisellä hetkellä meneillään oleva remontti.

1. Tanssit

Järjestetään tanssit juhannuksen jälkeen; pitopaikkaa mietitään. Tehostetaan tansseista tiedottamista.

2. Kesätapahtuma

Järjestetään teemallinen kesätapahtuma. Pyritään saamaan tapahtumasta sekä vakinaisten että vapaa-ajan asukkaiden, toisin sanoen koko kylän yhteinen tapahtuma. Selvitetään lapsille suunnattua ohjelmaa. Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry on ilmoittanut halukkuutensa osallistua tapahtumanjärjestelyihin. Harkitaan kesätapahtuman ajankohtaa.

3. Kirkkotapahtumien kahvitukset

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kahvitus pääsiäis-, juhannus-, elo- ja itsenäisyyspäivän kirkkoon sekä seurakunnan järjestämiin kirkkokonsertteihin.

4. Talkoot

Kylätalon kunto edellyttää huolenpitoa. Järjestetään kylätalon talkootapahtumia Leader-hankkeen vaatiman talkootyöosuuden vuoksi. Myös kylätalon pihamaan ja alueen siivous on perinteisesti tarpeen toukokuun alkupuolella, ennen äitienpäivää. Talkoisiin pyritään saamaan lisää tekijöitä.

5. Liikuntatapahtumat

Lentopallo: 

Järjestetään lentopalloa kylätalon pihalla toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Hiihto: 

Alueelle on raivattu hiihtoladun pohja. Pyritään ajattamaan latu lumitilanteen salliessa. 

6. Joulujuhla/itsenäisyyspäivän juhla

Pyritään järjestämään joulujuhla ja itsenäisyyspäivän juhla vuorovuosina. Vuonna 2020 järjestetään itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus. Kylätalon 100-vuotisjuhla pidetään remontin vuoksi tammikuussa 2021. Sen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2020.

7. Retket/tutustumiset

Haluttaessa järjestetään kirkon tutustumistilaisuuksia. 

Pyritään järjestämään Myllymäen torpan esittely yhteistoiminnassa Museoviraston kanssa.

8. Musiikkitapahtumat

Pyritään saamaan tilaisuuteen alueen eri muusikoita (ammattilaisia ja aloittelijoita). Harkitaankesätapahtuman ja musiikkitapahtuman yhdistämistä. Pyritään pitämään myös muunlaisiamusiikkitapahtumia (lauluillat, karaoke, konsertit)

9. Teatteriesitys

Tarjotaan kiertueteattereille mahdollisuuksia tulla esiintymään kylätalolle tai sen pihamaalle.

10. Elotori 

Pyritään järjestämään elotoritapahtuma elokuun alussa Lounasravintola Loukun pihalla. Tilaisuudessa on mahdollista lunastaa myyntipaikka-arpa omien tuotteidensa myyntiin; tuotto myyjälle. 

11. Pääsiäis- ja joulumyyjäiset

Pyritään järjestämään pääsiäismyyjäiset viikkoa ennen pääsiäistä sekä joulumyyjäiset marraskuussa kylätalolla. Tilaisuuksissa on mahdollista lunastaa myyntipaikka-arpa omien tuotteidensa myyntiin.

Toiminnan kehittäminen 

Kylätoimikunta jatkaa kyläyhteisön toiminnan kehittämistä, mihin kuuluu sekä kylätalon remontoiminen nykytarpeita paremmin vastaavaksi että toiminnan sisällön kehittäminen. Kehitystyön perustana ovat kyläkyselyssä vuonna 2013 esiin tulleet asiat, niiden pohjalta luotu ja kyläkokouksessa 2014 vahvistettu kyläsuunnitelma sekä kylätalon kehittämistä pohtineen kylätalotyöryhmän laatima mietintö. 

Toimintavuonna 2020 tehdään kylätalon remonttia Ykkösakselista saadun Leader-tuen ansiosta. Tavoitteenaon saada remontti valmiiksi tukijakson loppuun 31.12.2020 mennessä. Talkootyövoima on tarpeen, jotta remontti valmistuu sovitusti. Talkootyötunnit ovat rahan arvoisia, sillä niiden rahallinen arvo on osa remontin omarahoitusosuutta: toinen osa on pankkitilin saldo. Tukirahan maksatusta haetaan ELY-keskuksestasuhteessa tehtyihin talkootunteihin.

Muuta

1. Seurataan ja otetaan tarvittaessa kantaa kirkon tulevaisuutta koskeviin asioihin.

2. Noudatetaan hyväksyttyä kyläsuunnitelmaa.


TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen 

Tehostetaan tiedottamista. Kotisivujen ja facebookin laajempaa käyttöä sekä niistä tiedottamista kyläyhteisön jäsenille jatketaan. 

Panostetaan edelleen Kärkölän Kääröön. Lehteen pyritään saamaan tapahtumista laajat ilmoitukset ja harkitaan myös tapahtumakohtaisten ilmoitusten painamista (vrt. kesäpäivä). Kiinnitetään huomiota ilmoitusten oikeellisuuteen. 

Leader-tuen saajaa velvoitetaan tiedottamaan hankkeesta. Kyläyhteisön tapahtumissa varaudutaan esittelemään remontin tulosta. Ykkösakseli kutsuu kyläyhteisön edustajia omiin tilaisuuksiinsa kertomaan remontista. Kylätoimikunta varautuu kutsuihin. 

Ilmoitustaulujen käyttöä jatketaan. Kyläyhteisön ilmoitukset laminoidaan ilmoitustauluille. Pyritään pitämään ilmoitustauluilla vain ajankohtaiset ilmoitukset lukijan mielenkiinnon herättämiseksi. Ilmoitustaulujen ylläpito jaetaan mahdollisuuksien mukaan alueittain kyläyhteisön jäsenille. 

Jatketaan lehti-ilmoittelua alueen lehdissä tapahtumakohtaisesti (kuten: Karkkilan Tienoo, yms.). Pyritään saamaan ilmoituksia myös paikallisradioihin. Ilmoitetaan tapahtumista myös mm. Visit Lohja -sivuilla  sekä Liesjärven Läpyskä -lehtisessä. 

Pyritään saamaan kyläyhteisön tapahtumat ennakkoon (kevät) Pusulan (mahdollisesti myös Lohjan, Karkkilan, Someron ja Tammelan) kuntien/kaupunkien eri informaatiokanaville. 

Jatketaan lähialueen kyläyhteisöjen luottamushenkilöiden tapaamisia. Tavoitteena on ylläpitää eri kyläyhteisöjen välinen tiedotuskanava ja välttää päällekkäisyydet. 

Sisäinen tiedottaminen 

Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset – hoidetaan pääosin henkilökohtaisin tapaamisin, puhelimitse ja sähköpostitse sekä facebookilla. 

Noudatetaan kylätoimikunnan laatimaa kokousten vuosisuunnitelmaa (’vuosikello’). Suunnitelma jäntevöittää kylätoimikunnan jäsenten valmistautumista kokouksiin. 

Kyläkokouksista tiedotetaan paikallislehdissä, sähköpostiringissä, kotisivuilla ja ilmoitustauluilla. Kylätoimikunnan kokoukset pyritään sopimaan aina edellisessä kokouksessa. Pöytäkirjat jaetaan sähköpostilla ja tarvittaessa paperisina.

LOPUKSI

Tulevana toimikautena kyläyhdistys pyrkii edelleen kasvattamaan jäsentensä yhteisöllisyyttä, osallistumis- ja talkooaktiivisuutta ja tapahtumista tiedottamista. Kyläsuunnitelmaa toteutetaan. Kylätalon korjaus vaatii paljon aktiivisia talkoolaisia.

Pusulan Kärkölässä_____________________


Vakuudeksi :

__Seija Knuth___                                                                   _ Marja-Leena Syrjälä_

Puheenjohtaja                                                                                        Sihteeri